Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to scentralizowana, informatyczna baza danych. Została utworzona w ramach Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawiera dane o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Znając dane identyfikacyjne potencjalnego kontrahenta można w wydziale gospodarczym KRS dowolnego sądu rejonowego uzyskać informacje czy i pod jakimi numerami RDN jest wpisany dłużnik.

rejestr dłużników niewypłacalnych

Kto trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych sąd z urzędu wpisuje:

  • osoby fizyczne: prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania; jak również takie, którym umorzono prowadzoną przeciw nim egzekucję, gdyż z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych; na wniosek ZUS osoby fizyczne, które w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie uregulowały stwierdzonej tytułem wykonawczym należności;
  • wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
  • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku;
  • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
  • dłużników alimentacyjnych, u których powstała zaległość na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Jak zniknąć z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Warto zauważyć, że spłata długu wobec wierzyciela nie jest podstawą do wykreślenia wpisu. Wpisy dokonane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych podlegają automatycznemu wykreśleniu po upływie 10 lat od dnia dokonania wpisu. Sąd rejestrowy wykreśla również wpisy w rejestrze na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Zlikwidowany Rejestr nadal działa

Na początku 2018n r podjęto decyzję o likwidacji Rejestru Dłużników Niewypłacalnych z dniem 1 lutego 2019 r. i zastąpieniu go przez Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Jednak po ponad 2 latach pracy nad nowym rejestrem Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało, że w tej formie nie powstanie (na ten projekt wydano ok. 10 mln zł), a samo Ministerstwo ma nową koncepcję, który ma zacząć działać od 1.12.2020 jako Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ma zawierać szczegółowe dane o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacjach. Jest to o tyle niezwykła decyzja, że Polska, jak i pozostałe państwa UE zostały zobowiązane do uruchomienia takiego rejestru już 26.06.2018 r. Sama komisja prowadzi prace nad utworzeniem scentralizowanego systemu, który ma łączyć rejestry funkcjonujące w krajach członkowskich.