Kasa SKOK Piast powstała na początku lat 90. Po kilku latach kasy z okolic Tychów, Gliwic i Elbląga podjęły decyzję o połączeniu sił i środków, tworząc rozległą sieć z ponad 40 oddziałami (głównie na Górnym i Dolnym Śląsku) oraz blisko 100 tys. klientów. Jednak wzrost wskaźników przeterminowań portfela pożyczek doprowadził do wystąpienia problemów z płynnością finansową części SKOK-ów. Od 2011 r. rozpoczęto próby naprawy sytuacji w SKOK-ach – jednak dla wielu, w tym dla SKOK Piast, było już za późno.

 

Próby naprawy SKOK Piast

W 2013 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego 44 z 55 istniejących kas, wśród nich SKOK Piast, zostało zobowiązanych do podjęcia działań naprawczych. Niewiele to dało i w połowie 2017 r. KNF ustanowiła w SKOK Piast zarządcę komisarycznego, który sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Okazało się, że aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pomoc stabilizacyjna dla SKOK Piast okazała się niewystarczająca do przeprowadzenia przez Kasę samodzielnej sanacji.

Porażka SKOK-ów

Rozszerzanie działalności SKOK-ów następowało wraz ze zwiększeniem oferty produktowej. Udzielanie pożyczek na duże kwoty bez odpowiedniej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej członków kas, a także zabezpieczenia spłaty, przyczyniły się do jej upadku. W 2018 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiadała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Piast. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu przejęcia SKOK Piast przez bank krajowy, informując, że do dnia 12 czerwca 2018 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Piast.

Na scenę wkracza Bank Millenium

Zainteresowanie przejęciem i restrukturyzacją SKOK-u Piast wyraził Bank Millenium S.A. Ówczesna skala działalności Skoku opiewała jedynie na 0,3% sumy bilansowej Banku, ze stratą Kasy 0,3% wyniku bieżącego Banku. Umożliwiło to przejęcie SKOK Piast w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy i Banku.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje rękę

W procesie przejęcia SKOK Piast pomogło wsparcie finansowe udzielone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Rozpatrując sprawę przejęcia przez Bank Millenium, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK PIAST wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Millennium SA. Bank Millennium przejął zarząd nad majątkiem SKOKu 17.10.2018 roku, zaś oficjalnie kasę przejął 1.11.2018 roku. Po przejęciu członkowie SKOK Piast stali się klientami Banku Millennium, który zagwarantował pełne bezpieczeństwo środków zdeponowanych w kasie. Bezpieczeństwo depozytów do równowartości 100.000 euro w złotych gwarantuje ponadto Bankowy Fundusz Gwarancyjny.