Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Chwilowa niewypłacalność może przytrafić się każdemu, choćby w wyniku opóźnień w zapłacie przez klientów. Jednak zmiany lub załamania rynku, rosnące ceny, agresywna konkurencja czy strata najważniejszych klientów mogą doprowadzić do utraty płynności, a wreszcie doprowadzić nawet do upadłości firmy.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Niewypłacalność, czyli utrata zdolności firmy do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań, trwająca co najmniej 3 miesiące, to podstawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości firmy. W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, o niewypłacalności mówimy, gdy kwota zobowiązań przewyższa wartość posiadanego majątku, i stan ten utrzymuje się minimum przez 24 miesiące.

Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli przedsiębiorca nie posiada wolnego majątku o wartości, która pozwoli pokryć koszty postępowania oraz w pewnym stopniu zaspokoi oczekiwania wierzycieli. Ponadto firma musi również posiadać co najmniej dwóch wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

Upadłość gospodarcza to rozwiązanie zarówno dla dużych firm oraz małych i średnich przedsiębiorców. Również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ogłosić upadłość firmy jednoosobowej. Co więcej, upadłość może być ogłoszona w stosunku do wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółek majątkowo.

Procedura

Chęć ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa zgłasza się składając we właściwym sądzie odpowiedni wniosek. Wniosek ten może złożyć dłużnik, jak również każdy z jego wierzycieli. Należy pamiętać, że na złożenie wniosku dłużnik ma do 30 dni od momentu, w którym powstała podstawa do ogłoszenia upadłości firmy. Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy musi zawierać przesłanki, należy także dołączyć do niego wszelkie dokumenty, które potwierdzą stawiane w nim tezy. W zależności od sytuacji dłużnika dalsze postępowanie może mieć rozmaitą formę. Może to być wyłącznie ogłoszenie upadłości gospodarczej z zamknięciem działalności lub bez, może także obejmować zarówno ogłoszenie upadłości gospodarczej, jak i konsumenckiej. Z pewnością przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć rady radcy prawnego lub adwokata.

Konsekwencje upadłości firmy

Najważniejszą konsekwencją złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy jest ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzycieli wyłącznie w drodze otwartego postępowania upadłościowego. Podczas trwania postępowania upadłościowego dłużnik może prowadzić działalność, jednak warto pamiętać, że nabyty w tym czasie majątek powiększa majątkową masę upadłościową, która ma na celu późniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli. W czasie postępowania dłużnik musi wywiązywać się swoich zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do urzędu skarbowego i ZUS-u.

Lepiej zapobiegać

Jeżeli w Twojej firmie pojawiają się problemy z płynnością, ale nadal jesteś wypłacalny, to sygnał alarmowy, że należy przeprowadzić restrukturyzację, która może uchronić firmę przed upadłością firmy. Poszukaj doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże zidentyfikować najważniejsze problemy i zaproponuje rozwiązania, które ustrzegą Twoją firmę przed upadłością.